(Phòng thí nghiệm ảo ScholAR – Học tập trải nghiệm – Xu thế tương lai)

The scholAR lab is an advanced virtual lab designed with 3D and Augmented Reality (AR) technology that provides rich simulations that explain more than 400 of the most complex concepts in the science of secondary and high school.

ScholAR believes that “Experiential doing” will be more attractive to students and help teachers have a more effective lesson.

With ScholAR

  • Students can approach complex theories in the most realistic and understandable way;
  • Teachers will have attractive lectures, attracting interaction from students;
  • All students have the opportunity to experience hands-on instead of just a few students as usual;
  • Absolutely safe for students in practical experiments in physics, chemistry…

ScholAR will be available on all operating systems.

With the experience of connecting Edtech resources in the world to Vietnam, Edtech Agency realizes that ScholAR is a really useful platform for the teaching and learning of teachers and students. Therefore, Edtech Agency has cooperated with ScholAR with the desire to help schools, teachers, and students in Vietnam have the opportunity to access new technology in education to improve teaching and learning efficiency.

Please contact the Edtech Agency team to participate in the “Virtual Lab – ScholAR” experience and discover the amazing features of ScholAR.

Mr.Tuan – Project manager
Phone: 0972.808.858
Email: tuan.pham@edtechagency.net
☎☎☎☎☎

ScholAR là một phòng thí nghiệm ảo tiên tiến, được thiết kế bằng công nghệ 3D và Thực tế ảo tăng cường (AR) cung cấp các mô phỏng phong phú giải thích hơn 1000 khái niệm phức tạp nhất trong khoa học của khối trường trung học cơ sở và phổ thông.

ScholAR tin tưởng rằng “ Học tập dựa trên trải nghiệm ” sẽ thu hút sự chú ý của học sinh tốt hơn và giúp giáo viên truyền đạt nội dung bài học hiệu quả hơn.

ScholAR sẽ khả dụng trên tất cả các hệ điều hành.

Với ScholAR

  • Học sinh có thể tiếp cận những lý thuyết khô khan, phức tạp theo cách chân thực, dễ hiểu nhất;
  • Thầy cô sẽ có những bài giảng hấp dẫn, thu hút được sự tương tác từ phía học sinh;
  • Tất cả học sinh đều có cơ hội trải nghiệm thực hành thay vì chỉ một vài em làm ví dụ như thông thường;
  • Tuyệt đối an toàn cho các em học sinh trong các thí nghiệm thực hành vật lý, hóa học…

Với kinh nghiệm kết nối các nguồn lực Edtech trên thế giới về Việt Nam, Edtech Agency nhận thấy đây là một nền tảng thực sự hữu ích cho việc dạy và học của các thầy cô giáo và các em học sinh khối trung học cơ sở và phổ thông. Vì vậy Edtech Agency đã kết nối ScholAR về Việt Nam với mong muốn giúp cho các trường học, các thầy cô giáo và các em học sinh có cơ hội tiếp cận với công nghệ mới trong giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học.

Vui lòng liên hệ với đội ngũ Edtech Agency để có thể tham gia trải nghiệm “Phòng thí nghiệm ảo – ScholAR” và khám phá các tính năng tuyệt vời của ScholAR.

Mr.Tuấn – Quản lý dự án
Điện thoại: 0972.808.858
Email: tuan.pham@edtechagency.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *