VES 2021 WORKSHOP

VES 2021 (Hội nghị Giáo dục Việt Nam) mong muốn nhận được sự quan tâm, tham gia và thảo luận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học, bao gồm (nhưng không giới hạn) giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu, lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức quốc tế. 

Ban tổ chức VES 2021 gợi ý một số chủ đề thảo luận chính dưới đây. Chúng tôi cũng hoan nghênh các báo cáo về nhiều chủ đề và những báo cáo không thuộc bất kỳ chủ đề nào nhưng vẫn liên quan đến nội dung trọng tâm của hội thảo, đó là thích ứng với khủng hoảng.

1. Công nghệ và số hóa giáo dục đại học

2. Quản lý và điều hành giáo dục đại học

3. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

4. Học tập và giảng dạy trong giáo dục đại học

5. Chính sách giáo dục đại học

6. Tính bền vững của giáo dục đại học

7. Triết lý giáo dục đại học

8. Giáo viên giáo dục và phát triển nghề nghiệp

9. Quốc tế hóa giáo dục đại học. 

_____________