Centrumarchiwizacji

Centrumarchiwizacji đào tạo cho hành chính nhà nước và các công ty tư nhân; Hội thảo; Các khóa học văn phòng và lưu trữ văn phòng cấp độ thứ nhất và thứ hai; Tiêu chuẩn đăng ký và lưu trữ; Hướng dẫn văn phòng; Dịch vụ lưu trữ; Lưu trữ, tiêu hủy tài liệu.

Contact Information

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)