Cialfo

Cialfo được thành lập vào năm 2017 bởi một nhóm các nhà giáo dục cũ với một tầm nhìn: một thế giới mà mọi học sinh đều có thể tiếp cận với các cơ hội sau trung học bất kể họ ở đâu.

Ngày nay, Cialfo được sử dụng bởi các nhà giáo dục trên khắp thế giới, từ các trường trung học độc lập và các khu công lập lớn đến các tổ chức phi lợi nhuận và dựa vào cộng đồng. Cialfo nhấn mạnh sự kết nối giữa con người với nhau và Cialfo tin rằng việc làm đúng của khách hàng và sinh viên sẽ không bao giờ lạc hậu.

Cialfo với sứ mệnh làm cho giáo dục đại học có thể tiếp cận được cho 100 triệu sinh viên vào năm 2025. Cialfo hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi trong hành trình của Cialfo.

Contact Information
52 Joo Chiat Road
#02-01, S(427374)
Singapore

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)